AV Impala Drachten

Trainers- en trainingenbeleid

Het Impala trainers- en trainingenbeleid

Als bestuur van Impala werken we continu aan drie belangrijke hoofdthema’s binnen het  beleid voor de vereniging:

 • (sociale-) veiligheid en bewaking van de clubcultuur: hoe gaan we met elkaar om
 • financiën
 • organisatie (o.a. teams, trainingen en trainers)

En misschien moet je als vierde thema wel ‘communicatie’ noemen.  Om te waarborgen dat het beleid goed wordt begrepen en uitgevoerd wordt moeten we als bestuur hierover duidelijk communiceren.

De afgelopen jaren hebben we, deels ongeschreven, beleid gevoerd ten aanzien van trainers en trainingen. Als bestuur en trainingenteam hebben we vaak belangrijke onderwerpen bij de hand gehad, gewikt en gewogen, feedback ontvangen en beslissingen genomen. Al doende kunnen we daarom spreken van een gevoerd beleid.

In dit document beschrijven we de belangrijkste aspecten van het trainers- en trainingenbeleid zoals we die op dit moment hanteren. Door dit vast te leggen kunnen we meer en betere feedback ontvangen en gezamenlijk verder bouwen aan een mooie toekomst voor onze vereniging.

Uitgangspunten van het Impala trainersbeleid
De vereniging kenmerkt zich doordat het een organisatie is waarbij leden zich inzetten voor leden. Vrijwilligheid en belangeloosheid zijn de belangrijkste pijlers van de vereniging. Impala is een multisport vereniging die als doel heeft haar leden te laten sporten onder leiding van deskundige trainers. Om dit zoveel mogelijk te realiseren hanteren we de volgende uitgangspunten:

 1. Veel trainers die een deel doen, ipv. een paar trainers die veel doen.
 2. De trainers zijn het belangrijkste uithangbord van de vereniging en hebben een voorbeeldfunctie.
 3. Training geven is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 4. We werken continu aan het opleiden van trainers.
 5. Trainers kunnen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding en evt. vergoeding voor opleiding, clinics en wedstrijdbegeleiding.
 6. Wedstrijdbeleid Impala: Competities en prestatielopen zijn het belangrijkste podium voor de Impala-atleten.
 7. Overige praktische zaken (verzekering ed.)

Hierna worden deze uitgangspunten uitgebreid toegelicht.

Ad 1:  Veel trainers die ieder een deel doen i.p.v. een paar trainers die heel veel doen.

We streven naar een duurzaam, bestendig trainerscorps. Hieronder verstaan we dat Impala structureel in staat is om voldoende trainers aan te trekken, op te leiden en in te zetten en zich daarbij niet te veel afhankelijk maakt van één of enkele trainers (die ten slotte altijd kunnen vertrekken). Het streven is een breed trainerscorps, waarbij mensen elkaar kunnen opvangen en vervangen als het nodig is. Bij jongere atleten kijken we naar mogelijk trainerspotentieel en benaderen actief onze leden om interesse te wekken voor een mogelijk trainerschap. [terug naar menu]

Ad 2: Trainers zijn het uithangbord van de vereniging

De meeste atleten en sporters komen als eerste in aanraking met de trainer. Een trainer heeft daarom een belangrijke voorbeeldfunctie. Hij/zij zet zich actief in bij het uitdragen van normen en waarden (wat doen we bij Impala wel, en wat doen we niet?) door middel van goed voorbeeldgedrag. Trainers zijn voor een belangrijk deel voor de positieve sfeer binnen de vereniging. Wij vragen onze trainers ook om er op toe te zien dat (nieuwe) leden zich welkom en ‘thuis’ voelen bij Impala, dat niemand zich uitgesloten voelt. Pestgedrag en (sexuele-) intimidatie worden bij Impala niet geaccepteerd, en ook hier heeft de trainer een belangrijke rol om dit aan te kaarten en atleten hierop aan te spreken.

De trainer werkt goed samen met de andere trainers en zorgt voor afstemming over het gebruik en bezetting van de baan.

Daarnaast is de trainer ook uitdrager van het verenigingsbeleid zoals op het gebied van sociale en sportieve veiligheid. Trainers zijn goed op de hoogte van hoe alles hoort te werken. De trainer ziet niet alleen toe op het goed verlopen van de training, maar ook op de veiligheid en het goed gebruik van de accommodatie. We introduceren onze trainers daarom in het veiligheidsbeleid van Impala en vragen hen er zelf een actieve rol in te spelen. Daar hoort bij dat al onze trainers een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) kunnen overleggen.

Wanneer een trainer in conflict komt met een atleet moet dit worden gemeld bij het trainingenteam. Een trainer kan een atleet eenmalig het vervolg van een training ontzeggen, maar een trainer mag nooit een atleet uitsluiten van zijn/haar training. Die bevoegdheid ligt uitsluitend bij het bestuur. [terug naar menu]

Ad 3: Training geven is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Voor trainers geldt dat vrijwilligheid niet vrijblijvendheid inhoudt. Er wordt een bepaalde prestatie verwacht wanneer je je inzet als trainer. Daarom kan een trainer een (vrijwilligers-) vergoeding krijgen van de vereniging. Trainers proberen zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken, waarbij het moet gaan om een groep atleten van Impala die deelneemt. Trainers kunnen hier echter niet toe worden verplicht. Ook zij zijn vaak zelf actief als atleet, en/of hebben verplichtingen met werk, gezin, etc.

Individuele begeleiding van atleet door een trainer mag natuurlijk ook, maar is vrijwillig en wordt niet door Impala vergoed.

Van onze trainers verwachten wij dat zij zich in eerste instantie zich richten op de atleten in zijn of haar trainingsgroep. Ook gaan wij ervan uit dat trainers zorgen dat er zo min mogelijk trainingen uitvallen en leden niet voor een gesloten hek komen te staan. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat een trainer een keer verhinderd is. De betreffende trainer dient dan zelf zorg te dragen voor vervanging of afstemming met zijn atleten. Het cancellen van een volledige training kunnen trainers niet zelfstandig doen. Dit kan alleen na overleg met het trainingenteam ook al lijkt de conclusie op voorhand gerechtvaardigd dat de training niet door kan gaan. [terug naar menu]

Ad 4: We werken continu aan het opleiden van trainers

We leiden trainers op door het financieel bijdragen aan trainersniveau  2, 3 en 4 opleidingen, clinics en workshops. Ook evt. bijbehorende onkosten kunnen worden vergoed in overleg met het bestuur. Als vereniging stellen we ons actief op in het organiseren van opleidingen, workshops en clinics, al dan niet in samenwerking met nationale sportbonden.

Bij Impala werken we met een groep jonge leden die ook als assistent-trainer optreden. Dit is een goede aanpak om continu te werken aan de beschikbaarheid van voldoende trainers. Immers, Drachten is geen studentenstad, en daarom is er een redelijk verloop onder de trainers. De jonge (12-18 jarige) assistent-trainers krijgen een opleiding niveau 2 en kunnen zo al doende het trainersvak onder de knie krijgen. Wij vinden het acceptabel dat deze groep jonge trainers nog niet over trainersdiploma’s beschikt. Het is met name voor de pupillengroepen belangrijk dat ze een gemakkelijk benaderbaar aanspreekpunt hebben; iemand die qua leeftijd niet te ver van ze af staat. De assistent-trainers geven alleen training wanneer er een meerderjarige trainer niveau 3 of trainerscoördinator aanwezig is. Zonder aanwezigheid van een meerderjarige trainer zal een training door een minderjarige assistent-trainer dus niet doorgaan.

Wanneer een trainer (minimaal niveau 3) een geldige trainerslicentie heeft, betekent dit dat hij/zij als praktijkbegeleider van een trainer in opleiding mag optreden. Voor Impala heeft dit een duidelijke meerwaarde.

Voor het volgen van een opleiding (bijv. niveau 3 of hoger) zal een opleidingsovereenkomst worden opgesteld met de trainer. Hierin is een terugbetalingsregeling van de kosten opgenomen bij een eventueel vroegtijdig vertrek. [terug naar menu]

Ad 5:   Trainers  kunnen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding en evt. vergoeding voor opleiding, clinics en wedstrijdbegeleiding.

Vrijwilliger zijn bij Impala in het algemeen, en trainer in het bijzonder, doe je omdat je hart hebt voor de sport, de vereniging, de atleten en omdat je het leuk en zinvol vindt om je als trainer te ontwikkelen. Het kost je natuurlijk tijd, maar daar krijg je ook veel voor terug.

We stellen met trainers een trainers- of vrijwilligersovereenkomst op waarin de afspraken over en weer zo goed mogelijk worden weergegeven. Bij Impala hanteren we de regeling voor de vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de belastingdienst (2019):

 • < 21 jaar, max € 2,50 per uur en max. € 1700,- per jaar, max. € 170,-/maand
 • > 21 jaar, max € 4,50 per uur en max. € 1700,- per jaar, max. € 170,-/maand

In de praktijk hanteren we de regel dat ieder gegeven trainingsuur geldt als 2 betaalde uren.
Een trainer < 21 jaar zal dus per gegeven trainingsuur 2x € 2,50 declareren.

Een trainer op niveau 3 ouder dan 21 jaar mag  2x € 4,50 declareren per gegeven trainingsuur.
Een assistent trainer op niveau 2, maar ouder dan 21 jaar, mag 2x € 3,50 declareren.

Voor wedstrijdbegeleiding geldt een tarief van € 2,50/uur, max. € 10,- per dagdeel. De trainers rijden zoveel mogelijk met de atleten naar de wedstrijden. In basis geldt dan ook geen km-vergoeding voor wedstrijdbegeleiding door de trainer.

Trainers die een geldige licentie hebben kunnen per jaar max. € 150,- aan opleidingskosten declareren. Trainers zonder licentie kunnen per jaar max. € 75,- aan opleidingskosten declareren.

1x per 3 of 4 jaar kan een trainer die voldoende punten heeft behaald, zijn of haar trainerslicentie verlengen.  Dit is dan weer voor en periode van 3 of 4 jaar. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. (voorbeeld 2018: € 47,50 bij de atletiekunie). De voorwaarden voor het verlengen worden door de betreffende bond bepaald en verschilt dus per bond.

Wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht, kan het besluiten om af te wijken van de vrijwilligersvergoeding. In een dergelijke situatie zullen aparte afspraken worden gemaakt in de vorm van een arbeids- of ZZP overeenkomst. Een arbeidsovereenkomst zal alleen worden aangegaan wanneer Impala tevens hoofdwerkgever is. In deze overeenkomst zal nadrukkelijk het beleid van Impala worden verwoord. Het bestuur zal dit alleen doen in het belang van haar leden.

Voor alle gevallen waarbij de trainer een uitzondering wil maken geldt dat vooraf toestemming van het bestuur nodig is. [terug naar menu]

Ad 6: Wedstrijdbeleid Impala: Competities en prestatielopen zijn het belangrijkste podium voor de Impala-atleten.

Impala heeft geen specifiek topsportbeleid. Het gemiddelde niveau van de Impala atleten die wedstrijdgericht trainen sluit het beste aan bij de competities en prestatielopen. Deze gezamenlijke wedstrijden zorgen voor extra sociale binding en versterken daarmee de vereniging.

We verwachten van de Impala trainers dat zij het belang van de competitie en prestatielopen actief uitdragen en het belang van Impala als vereniging in de breedte voorop stellen. Het is uiteindelijk een vrije keuze van individuele sporter om aan deze wedstrijden mee te doen. Een trainer mag een atleet nooit verbieden hieraan mee te doen.

Impala zal de meer ambitieuze wedstrijdatleet waar mogelijk faciliteren, maar dit mag niet leiden tot individuele sponsoring of een (in-) directe bijdrage die 1 enkele atleet ten goede komt. Wedstrijdbegeleiding door trainers kan daarom ook alleen worden vergoed als sprake is van 3 of meer atleten die aan een wedstrijd meedoen. Mochten trainers en/of atleten hierop een uitzondering willen maken dan dat alleen in overleg met en na akkoord van het bestuur.

Wanneer een Impala atleet buiten Impala ook aan regionale of landelijke trainingen deelneemt, dan zal de Impala trainer nadrukkelijk rekening houden met het trainingsprogramma van deze atleet en waar nodig zijn/haar programma aanpassen voor deze atleet. [terug naar menu]

Ad 7:   Overige praktische zaken (verzekering ed.)

Trainers bij Impala beschikken automatisch over een basislidmaatschap. Voor trainers die uitsluitend training geven geldt een vrijstelling van contributie. Deze vrijstelling is in de regel niet van toepassing op trainers van Impala die zelf ook training ontvangen; zij zijn ‘gewoon’ lid van de vereniging.

De trainer is via Impala verzekerd bij de Atletiekunie voor zaak– en letselschade die derden kunnen oplopen en waarvoor de trainer aansprakelijk kan worden gesteld. Deze verzekering is secundair, wat betekent dat zij alleen dekking biedt voor zover er geen andere verzekering is die dekking biedt. Het bestuur van Impala raadt trainers dan ook aan een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren af te sluiten.

Impala kent geen onkostenvergoedingen anders dan de hierboven genoemde.
Alle voor trainingsdoeleinden benodigde materialen en voorzieningen worden door Impala ter beschikking gesteld. Wanneer een trainer een kleine aanschaf doet en de hiermee gemoeide kosten voorschiet kunnen deze worden gedeclareerd, na accorderen van de betaling door een lid van het bestuur. [terug naar menu]

 

Sponsors